Τεχνική υποστήριξη παιχνιδιών

Εναλλακτικές μέθοδοι επικοινωνίας είναι οι εξής:

Τηλ: 2310 688 654, 2310 688 653

Fax: 2310 688 910